Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe usług świadczonych przez Ocynkownię Pokój Sp. z o.o.

 1. Cena usługi cynkowania podawana jest za 1 kg konstrukcji. Fakturowana waga konstrukcji wynika z powiększenia wagi konstrukcji dostarczonej do Ocynkowni o przyrost cynku (waga biała). Konstrukcja jest ważona po ocynkowaniu.
 2. Cena malowania proszkowego podawana jest za m2 konstrukcji i zależy od farby użytej do malowania proszkowego. Do ceny m2 doliczana jest 5% dopłata za piaskowanie i pakowanie materiału
 3. Minimalna wartość faktury wynosi 150 zł netto.
 4. Koszt roboczogodziny w przypadku konieczności utechnologicznienia konstrukcji wynosi 150 zł netto
 5. Cena obejmuje rozładunek i załadunek samochodów przy pomocy suwnicy lub wózka widłowego.
 6. Podane ceny nie obejmuje kosztów opakowania specjalnego, transportu (chyba, że oferta stanowi inaczej), ubezpieczenia, VAT-u a także dodatkowych kosztów niemożliwych do oszacowania na etapie tworzenia oferty handlowej tj.: usług dodatkowych a mianowicie, wykonanie otworów technologicznych, usuwanie farby, preparatów antyodpryskowych.
 7. Cena za usługę cynkowania jest ceną umowną. Ocynkownia zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonego towaru, jego ilość, ciężar lub materiał, z którego został on wytworzony nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu składanym przez Zamawiającego.
 8. Kupujący ma obowiązek dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury zgodnie z terminem podanym na fakturze niezależnie od ewentualnych reklamacji. Zapłata następuje przelewem na konto Ocynkowni lub w kasie do kwoty 10 tys. zł.
 9. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Ocynkowni lub datę wpłaty do kasy gotówkowej. Koszty opłat bankowych związanych z realizacją przelewu i inne wydatki związane z zapłatą (np. koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ocynkownia ma prawo do naliczania odsetek w ustawowej wysokości.
 11. Ocynkownia ubezpiecza swoje należności. W związku z powyższym Zamawiający na prośbę Ocynkowni lub firmy ubezpieczeniowej dostarczy dokumenty finansowe i inne dane niezbędne do ubezpieczenia należności Zamawiającego.
 12. Ocynkownia każdorazowo na podstawie dokumentów finansowych określa limit zobowiązań, którego przekroczenie może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Zamawiającego.
 13. W przypadku przekroczenia limitu zobowiązań Ocynkownia dopuszcza skrócenie terminu płatności aż do wprowadzenia płatności gotówkowej.
 14. W przypadku odmowy udzielenia ubezpieczenia należności Zamawiającego strony uzgodnią inny sposób zabezpieczenia należności (poręczenia, umowa handlowa itp.).
 15. Zamawiający nie ubezpieczony reguluje zobowiązania w formie gotówkowej po opłaceniu faktury pro-formy.
 16. Ocynkowni przysługuje również prawo zatrzymania elementów przekazanych mu do zabezpieczenia antykorozyjnego przez Zamawiającego aż do chwili zaspokojenia roszczeń przysługujących Ocynkowni.