Warunki odbioru

Ogólne warunki odbioru powłok proszkowych oraz pakowania i przechowywania detali pomalowanych farbami proszkowymi.

Informacje ogólne

  • Lakiernia proszkowa realizuje usługi malowania proszkowego elementów ocynkowanych, stalowych oraz aluminiowych
  • W procesie lakierowania elementy zawieszane są na specjalnych zawieszkach. Ślady po zawieszkach nie są wadą powłoki lakierniczej. Uwagi dotyczące sposobu zawieszania elementów i/lub miejsca w których można wykonać otwory technologiczne należy wpisać na zamówieniu oraz załączyć rysunki techniczne.
  • Mechaniczne przygotowanie powierzchni do malowania ma za zadanie zapewnić właściwą przyczepność farby do podłoża lecz nie jest wykonywane w celu usunięcia wad powierzchniowych .
  • Powłoki na elementach przemalowywanych na wniosek zlecającego wyłączone są z gwarancji.

Ocena powłok lakierniczych

  • Wygląd. Powłoka na oznaczonej powierzchni nie może mieć rys sięgających aż do materiału podłoża. Kiedy oznaczona powierzchnia jest oglądana pod kątem 600, żaden z podanych niżej defektów nie może być widoczny z odległości 3m, dotyczy to : nadmiernej chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, matowych plam, pory, wgłębień, zadrapań. Powłoka musi mieć równomierny połysk i kolor.
  • Grubość powłoki. Średnia arytmetyczna dla całego elementu nie może być niższa niż ustalona w zamówieniu grubość powłoki, przy czym przyjmuje się nominalną grubość powłoki 60µm. Dopuszcza się pojedyncze odczyty grubości 80% nominalnej grubości.

Zabezpieczenie i transport

  • Pomalowane detale powinny być oddzielone od siebie przekładkami (separatory) wykonanymi z miękkich pianek nie zawierających plastyfikatorów i niewchłaniających wody np. nienasiąkające włókniny (fizelina). Folia typu "stretch" jest używana przez lakiernię do zabezpieczenia pomalowanych towarów tylko na czas transportu i należy ją usunąć niezwłocznie po rozładunku. Podczas transportu elementy należy zabezpieczyć taśmami i pasami spinającymi w celu ich unieruchomienia. Lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za układanie pomalowanych elementów na samochodzie zlecającego malowanie.

UWAGA!

Zastosowanie separatorów z innych materiałów np.: papier, twardych tworzyw sztucznych lub folii pęcherzykowej jest niedopuszczalne, ponieważ może powodować uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierniczej poprzez jej rysowanie oraz pogorszenie jakości estetycznej (powstanie odbarwień w wyniku wchłaniania i wydzielania wilgoci).

Magazynowanie i przechowywanie

Elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń. Pomalowane i odpowiednio zapakowane detale należy przechowywać w magazynach, wiatach w taki sposób by umożliwić swobodny przepływ powietrza i wyeliminować możliwość powstania pary wodnej pod osłoną bezpośrednio zabezpieczającą pomalowane elementy. Detale należy składować w sposób uniemożliwiający kontakt z wodą.

UWAGA !

Podczas transportu i magazynowania należy chronić elementy pomalowane farbą proszkową przed wilgocią i dyfuzją pary wodnej wewnątrz opakowań z folii. Do zjawiska dyfuzji pary wodnej dochodzi podczas eksponowania detali zawiniętych w folię na działanie promieni słonecznych. Dodatkowo promienie słoneczne przechodząc przez krople wody działają na pomalowaną powłokę jak przez soczewkę powodując powstawanie plam i pogorszenie jakości estetycznej detalu.